Patrimoniul societatilor comerciale

Patrimoniul unui ag. ec. este format din totalitatea mijloacelor economice de care dispune ag. ec. în vederea realizarii obiectului de activitate, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica.
Existenta patrimoniului este legata de existenta unei persoane (fizice sau juridice) ca subiect de patrimoniu, care sa aibe posesia si gestiunea bunurilor materiale, drepturilor si obligatiilor, cu conditia de a exercita liber acte de
dispozitie si administratie asupra sa.
Patrimoniul unei SC are urmatoarea structura :
1. Elemente de activ – adica tot ce apartine persoanei
2. Elemente de pasiv – adica toate obligatiunile materiale pe care le are persoana
Elemente de activ
Prin activ se întelege patrimoniul economic, adica valorile economice sub forma lor fizica concreta, respectiv totalitatea mijloacelor economice sub aspectul componentei si structurii materiale sau banesti.
a) active imobilizate
• necorporale
• cheltuieli de constituire
• cheltuieli de cercetare–dezvoltare
• programe informatice
• corporale
• terenuri
• mijloace fixe – cladiri, constructii speciale, masini, utilaje, instalatii de lucru, plantatii, animale de munca
• imobilizari în curs (investitii neterminate)
• financiare
• titluri de participare (aportul în natura si bani ai
asociatilor)
• creante imobilizate (împrumuturi acordate si dobânzi
aferente, sume pe care societatea trebuie sa le
încaseze de la alte societati)
b) active circulante
• stocuri de materii prime si materiale, obiecte de inventar, produse finite, animale, marfuri
• alte active circulante – clienti, decontari cu asociatii, actiuni, obligatiuni, disponibil la banca si în casa, acreditive, cheltuieli de trezorerie
c) conturi de regularizare reprezentate prin:
– cheltuieli efectuate în avans, respectiv acea categorie de cheltuieli care se suporta esalonat pe mai multe exercitii financiare (reparatii capitale, reparatii curente, chirii datorate unor ag. ec. sau abonamente);
– cheltuieli în curs de clarificare (amenzi, cheltuieli de judecata) ce necesita lamuriri.
Elemente de pasiv
Prin pasiv se întelege patrimoniul juridic, adica relatiile în care se afla subiectul patrimoniului cu valori care fac parte din activ, respectiv totalitatea mijloacelor economice sub aspectul provenientei, al surselor de formare, al
obligatiilor pe care ag.ec. le au fata de salariati, bugetul de stat si alti ag.ec.
a) capitalul propriu – capitalul social, diferente din reevaluare, profit nerepartizat, profitul sau pierderea, fondul de participare la profit si alte fonduri
b) provizioane (rezerve) pentru riscuri si cheltuieli – în vederea acoperirii unor litigii, garantii acordate clientilor, pierderi din diferente de curs valutar
c) datorii – împrumuturi, credite bancare, credite externe, furnizori, creditori, decontari cu salariatii, impozite si taxe (ex. TVA)
d) conturi de regularizare reprezentate prin venituri în avans, respectiv acele venituri anticipate provenite din încasari de chirii, vânzari cu plata în rate, diferente favorabile de curs valutar.
Stabilirea patrimoniului se face prin inventarierea tuturor valorilor (mijloace fixe, materiale, numerarul de casa, disponibilitati banesti în contul bancar). Operatiunea de inventariere consta în verificarea tuturor mijloacelor
economice, a sumelor care constituie soldul conturilor în cauza, astfel încât acestea sa exprime realitatea.

Activitatea economico-financiara functioneaza în baza urmatoarelor principii:
1. gestiunea economica – consta în desfasurarea de catre ag. ec. a unei activitati rentabile care sa-i asigure din veniturile obtinute acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor si rambursarea creditelor si societatile sa obtina profit.
V – Ch = Pb
Nota: V = venituri; Ch = cheltuieli; Pb = profit brut
2. autonomia financiara – consta în posibilitatea ag. ec. ca din profitul
net realizat sa-si constituie fonduri proprii.
3. Pb – Ip = Pnet
Nota : Pb = profit brut ; Ip = impozit pe profit ; Pnet = profit net
Din profitul brut societatile comerciale sunt obligate sa-si constituie fond de rezerva legala prin preluarea a 5% din profit, pâna la limita a 20% din capitalul social.
Toti ag. ec. au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie care trebuie sa sigure :
• înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute, precum si relatiile ag. ec. cu asociatii, actionarii, clientii, bancile, furnizorii, organele fiscale.
• exactitatea datelor contabile
• furnizarea informatiilor pentru stabilirea patrimoniului national si a executiei bugetului public national.
Contabilitatea unitatilor economice se organizeaza în compartimente distincte conduse de directorul financiar-contabil sau alta persoana împuternicita sa aiba aceasta functie.
Contabilitatea este organizata sub 2 aspecte :
1. contabilitatea generala sau financiara – care se organizeaza si conduce, cu caracter obligatoriu, de catre toate unitatile si care are ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare activitatilor proprii, asociatilor,
actionarilor (stocuri de materii prime si materiale, etc.)
2. contabilitatea de gestiune – se organizeaza în functie de specificul si necesitatile proprii ale ag. ec. urmarind costurile, rezultatele financiare, rentabilitatea productiilor, lucrarilor si serviciilor.
Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine conducatorului societatii (administratorului) sau ordonatorului de credite (ex. directorul unui liceu), precum si conducatorului compartimentului financiarcontabil.