CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

intre:

1. _______________________,
– denumita in continuare Beneficiar –

si

2. _______________________,
– denumita in continuare Prestator,
Beneficiarul si Prestatorul denumiti in continuare impreuna Parti contractante.

Art. 1. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect prestarea, pe durata acestui contract si pe teritoriul Romaniei, de catre Prestator, a urmatoarelor servicii:
a) audit financiar, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania, al situatiilor financiare ale Beneficiarului pentru exercitiul incheiat la __________, intocmite in conformitate cu prevederile _____________ sau
b) revizie limitata, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania, al situatiilor financiare ale Beneficiarului pentru exercitiul incheiat la __________, intocmite in conformitate cu prevederile _____________

Art. 2. Durata contractului
(1) Serviciile mentionate in prezentul contract vor fi prestate pana la data de _____________.
(2) Dispozitiile art.¬ 7 alin. (7) vor continua sa produca efecte si in cazul expirarii duratei prestarii serviciilor mentionate la alin. (1), precum si in cazul rezilierii sau anularii prezentului contract pentru orice motive.
(3) Beneficiarul si Prestatorul convin ca perioada prestarii serviciilor sa fie dupa cum urmeaza:
– perioada de munca de teren interimara in perioada _____________;
– perioada de munca de teren finala in perioada _____________;
– elaborarea raportului final de audit si solutionarea eventualelor neclaritati in perioada _____________.

Art. 3. Descrierea auditului financiar si rapoarte
(1) Obiectivul auditului financiar consta in efectuarea de verificari a situatiilor financiare, pe baza de elemente probante, care trebuie puse la dispozitia Prestatorului de catre Beneficiar.
(2) Prestatorul va analiza sistemele contabile si de control financiar intern, astfel incat sa poata evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru pastrarea unei evidente contabile corecte.
(3) in functie de concluziile trase de Prestator din documentele analizate, raportul de audit financiar poate fi nemodificat (fara rezerve) sau modificat.
(4) Daca, din orice motiv, Prestatorul nu este in masura sa finalizeze auditul financiar, acesta nu va emite un raport de audit financiar, anuntand Beneficiarul, in scris, de acest lucru. in acest caz, Beneficiarul nu va mai datora Prestatorului remuneratia prevazuta la art. 5 din prezentul contract, urmand a se stabili de comun acord cu Beneficiarul modalitatea de plata a contravalorii lucrarilor deja prestate pe baza unei comparatii intre timpul bugetat pentru angajamentul de audit si timpul efectiv petrecut, dar nedepasind contravaloarea remuneratiei totale stabilite in contract..
(5) Prestatorul va furniza Beneficiarului urmatoarele documente:
a) raport de audit financiar asupra situatiilor financiare ale Societatii intocmite in conformitate cu _____________ pentru exercitiul incheiat la __________.
b) scrisoare confidentiala adresata conducerii Societatii asupra principalelor deficiente ale sistemului de control intern si asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar si care, in opinia Prestatorului, ar trebui prezentate conducerii.

Art. 4. Remuneratia Prestatorului si modalitatea de plata
(1) Remuneratia Prestatorului se calculeaza in functie de timpul petrecut de personalul implicat in auditul financiar, precum si de nivelul de pregatire si gradul de raspundere al acestora.
(2) in baza celor de mai sus, se estimeaza tariful Prestatorului la _____________. Tariful nu include T.V.A.
(3) Plata se va face dupa cum urmeaza: _____________.
(4) Facturile vor fi achitate in termen de ______ zile calendaristice de la primirea acestora de catre Beneficiar.
(5) Orice activitati efectuate de Prestator la solicitarea Beneficiarului, legate de alte obiective decat cele mentionate in prezentul contract, vor fi remunerate de Beneficiar in functie de tarifele obisnuite ale Prestatorului si de pozitia si experienta personalului implicat. Termenii de referinta specifici, precum si remunerarea acestor activitati, vor fi convenite anterior, prin act aditional sau contract distinct (daca este cazul), cu respectarea principiului independentei.

Art. 5. Obligatiile Prestatorului
(1) Prestatorul va efectua auditul financiar in concordanta cu prevederile Standardelor Internationale de Audit Financiar, adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(2) Prestatorul va utiliza personal calificat, angajati sau colaboratori, cu nivelul de experienta si de pregatire cerut de obiectul misiunii, precum si cu o buna cunoastere a sistemului economic romanesc si a activitatii Beneficiarului.
(3) Prestatorul poate utiliza servicii prestate de subcontractori, in situatia in care acest lucru este considerat necesar de catre Prestator.
(4) Prestatorul va desfasura munca de teren in perioada planificata in prezentul contract impreuna cu reprezentantii Beneficiarului. Aceasta va putea fi modificata cu acordul ambelor parti.
(5) Prestatorul va intocmi rapoartele mentionate la art. 3 alin. (5) din prezentul contract.
(6) Prestatorul va analiza rapoartele anuale ale Beneficiarului, precum si alte documente care cuprind raportul sau de audit financiar sau referiri la acesta, in vederea verificarii concordantei dintre rapoartele anuale si situatiile financiare ale Beneficiarului. Prestatorul nu are obligatia de a verifica informatiile cuprinse in rapoartele anuale si in alte documente care cuprind raportul sau de audit financiar sau referiri la acesta, cu exceptia celor prevazute in legislatia in vigoare.

Art. 6. Obligatiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul se obliga sa plateasca remuneratia in conditiile prevazute la art. 4 din prezentul contract.
(2) Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului documente si alte informatii relevante considerate de catre Prestator suficiente pentru efectuarea auditului financiar.
(3) Beneficiarul va pune la dispozitie spatii adecvate de lucru pentru personalul Prestatorului pe toata durata efectuarii auditului financiar.
(4) Beneficiarul va numi o persoana insarcinata cu ansamblul relatiilor dintre reprezentantii Beneficiarului si ai Prestatorului.
(5) Beneficiarul este responsabil pentru tinerea unor inregistrari contabile si intocmirea unor situatii financiar-contabile in conformitate cu cerintele legale, in principal in conformitate cu prevederile _____________ si reglementarile aplicabile pentru exercitiul financiar respectiv si care sa dea o imagine sincera si fidela asupra activitatii, precum si pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem de control fiabil.
(6) Beneficiarul este responsabil pentru proiectarea, implementarea si intretinerea unor proceduri de control care sa asigure un nivel corespunzator de protectie a activelor si care sa asigure inregistrarea corecta a fiecarei tranzactii. De asemenea, Beneficiarul este responsabil pentru definirea de nivele de protectie adecvate, pentru identificarea obiectivelor de control corespunzatoare acestora si pentru asigurarea realizarii acestor obiective prin procedurile de control existente.
(7) Beneficiarul se obliga ca, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii rapoartelor finale, sa notifice in scris Prestatorului indeplinirea de catre acesta din urma a obligatiilor pe care le are conform acestui contract.
(8) Beneficiarul se obliga sa respecte programul de lucru si datele sedintelor care vor fi convenite impreuna cu reprezentantii Prestatorului. Acestea vor putea fi modificate numai cu acordul ambelor parti.
(9) Beneficiarul va informa Prestatorul asupra oricaror evenimente care au loc intre data emiterii situatiilor financiare si data raportului si care ar putea afecta aceste situatii, chiar si dupa data emiterii raportului.

Art. 7. Limitarea raspunderii prestatorului
(1) Prestatorul nu raspunde pentru conformitatea sau neconformitatea raportului fata de interesele generale sau specifice (legate de o anumita tranzactie) ale vreunui tert. Activitatea Prestatorului nu va fi planificata sau desfasurata din perspectiva asteptarilor sau planurilor vreunei terte persoane ori a unei tranzactii specifice planificate de Beneficiar.
(2) Raspunderea Prestatorului va fi angajata numai in caz de culpa grava sau dol. De asemenea, Prestatorul nu va fi obligat la plata despagubirilor daca nu si-a putut executa obligatiile datorita intervenirii fortei majore sau a cazului fortuit.
(3) in nici un caz, Prestatorul nu va raspunde pentru pierderi, costuri sau cheltuieli determinate de ori in legatura cu neglijenta sau omisiunea, frauda ori de interpretari gresite sau greseli intentionate ale Beneficiarului, ori ale conducerii acestuia sau ale oricarei alte entitati conexe sau rezultand din orice documente frauduloase sau prezentari eronate ce provin din partea Beneficiarului sau reprezentantilor sai si care sunt puse la dispozitia Prestatorului in vederea auditului financiar.
(4) Activitatea desfasurata de Prestator pentru intocmirea rapoartelor de audit financiar va include teste pe esantioane statistice ale tranzactiilor si ale soldurilor semnificative. Prin urmare, testarea ar putea sa nu identifice toate erorile existente in evidentele contabile ale Beneficiarului.
(5) Analiza sistemelor de control financiar intern se realizeaza doar in contextul efectuarii auditului financiar al situatiilor financiare ale Beneficiarului si, prin urmare, comentariile Prestatorului legate de aceste sisteme nu abordeaza in mod necesar toate imbunatatirile posibile ce se pot sugera ca urmare a unei examinari speciale, mai extinse a acestora.
(6) Un audit financiar nu este in mod necesar conceput sa identifice deficientele semnificative ale sistemului de control financiar intern al Beneficiarului. Totusi, Prestatorul va raporta conducerii Beneficiarului, in scris, dupa finalizarea auditului financiar, acele deficiente semnificative din sistemele de control financiar intern ale Beneficiarului sau alte aspecte pe care Prestatorul le-a identificat in timpul activitatii normale de auditare si care, in opinia Prestatorului, necesita atentia conducerii Beneficiarului.
(7) Beneficiarul este pe deplin raspunzator de achitarea oricaror despagubiri si/sau penalizari care rezulta din erorile existente in evidentele contabile si accepta faptul ca Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator in aceasta privinta. Aceasta obligatie persista si dupa terminarea prezentului contract.

Art. 8. Raspunderea beneficiarului
(1) Informatiile folosite de management la intocmirea situatiilor financiare vor include in mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidentiate in contabilitate. Ca parte a procedurilor obisnuite de audit financiar ale Prestatorului, se va solicita managementului Beneficiarului sa confirme in scris, in fiecare an, acele fapte sau aprecieri, precum si orice alte informatii verbale pe care Prestatorul le primeste de la acestia pe timpul auditului financiar privind aspecte care au un efect important asupra situatiilor financiare in forma unei scrisori de reprezentare a managementului.
(2) Beneficiarul va raspunde pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru modul de inregistrare a operatiunilor in contabilitate in conformitate cu reglementarile aplicabile pentru exercitiul financiar respectiv si _____________. Efectuarea de catre Prestator a auditului financiar nu inlatura raspunderea Beneficiarului in ce priveste modalitatile si continutul inregistrarilor contabile si intocmirea situatiilor financiare.

Art. 9. Limitari ale auditului financiar
(1) Procedurile de audit financiar efectuate in legatura cu obiective specifice de control implica limitari inerente deoarece se efectueaza pe esantioane statistice si, in consecinta, pot exista erori sau nereguli care sa nu fie detectate. Procedurile de control nu pot garanta depistarea asocierii ilegale sau improprii, in special a unor reprezentanti ai Beneficiarului detinand functii de management sau raspundere.
(2) Responsabilitatea pastrarii in siguranta a activelor Beneficiarului, a existentei unor controale interne corespunzatoare, precum si prevenirea si detectarea fraudelor, erorilor si a neconformitatii cu legislatia si reglementarile legale revine Beneficiarului. Prestatorul va planifica auditul financiar astfel incat sa existe o probabilitate rezonabila de a fi detectate erorile materiale din situatiile financiare sau din evidentele contabile, dar examinarea Prestatorului nu va putea detecta toate acele greseli, fraude sau erori ori cazuri de neconformitate semnificative, ce pot exista.
(3) Prestatorul nu isi asuma nici o obligatie in ce priveste efectuarea unor proceduri de verificare a informatiilor cuprinse in rapoartele anuale sau in alte documente care cuprind raportul sau de audit financiar sau referiri la acesta.
(4) Asistenta la intocmirea situatiilor financiare nu face parte din auditul financiar, dar Prestatorul va discuta cu Beneficiarul principiile contabile aplicate de Beneficiar, in special in zonele cu probleme de interpretare, iar Prestatorul poate sugera ajustari pe care Beneficiarul sa le aiba in vedere.

Art. 10. Drepturi de proprietate intelectuala
Dreptul de autor asupra raportului intocmit in baza prezentului contract se naste si ramane in patrimoniul Prestatorului, chiar si dupa achitarea tarifului prevazut la art. 5 al prezentului contract.

Art. 11. Confidentialitatea
_____________.

Art. 12. Modificarea contractului
Prezentul contract poate fi modificat numai in baza unui act aditional semnat de ambele parti contractante.

Art. 13. Rezilierea contractului
_____________.

Art. 14. Drept aplicabil. Instanta competenta
_____________.

Art. 15. Arbitrajul
_____________.

Art. 16. Forta majora
_____________.

Art. 17. Dispozitii finale
_____________.

Prestator,    Beneficiar,
_____________    _____________

You can leave a response, or trackback from your own site.

Scrie un comentariu