CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA FISCALA

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA FISCALA

Intre:

1. _________________________ – denumita în continuare Beneficiar –

si

2. _________________________ – denumita în continuare Prestator,

Beneficiarul si Prestatorul denumiti în continuare împreuna Parti contractante.

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si ale Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, partile convin urmatoarele:

Art. 1. Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract îl reprezinta prestarea de catre Prestator de servicii de consultanta fiscala catre Beneficiar, conform specificatiilor mentionate în Scrisoarea de propunere bugetara.

Art. 2. Perioada de executie. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe o perioada de ______ luni/ani începand cu data de ______ si pana la data de ______.

Art. 3. Onorariul. Conditii de plata
(1) Onorariul cuvenit este in cuantum de ______ lei.
(2) Onorariul va fi virat în contul Prestatorului nr. ______ deschis la Banca ______ – sucursala ______ in termen de ______ zile de la data emiterii facturilor de catre Prestator.

Art. 4. Cheltuieli

(1) Cheltuielile sunt în cuantum de __________________ lei.

(2) Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de client, separat de plata onorariului.

Art. 4. Obligatiile Prestatorului

Prestatorul este obligat sa presteze Serviciile asumate prin prezentul contract la termenele convenite.

Art. 5. Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul are obligatia de a achita Prestatorului pretul Contractului la termenele scadente conform prezentului contract.

Art. 6. Clauze speciale

(1) Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau în conditiile prevazute de regulament.

(2) Fata de terti, dovada prezentului contract se face prin împuternicire si se poate aduce la cunostinta acestora numai cu acordul expres al partilor.

(3) Beneficiarul este raspunzator de exactitatea si realitatea documentelor si informatiilor pe care le furnizeaza consultantului fiscal.

(4) Consultantul fiscal are obligatia executarii cu profesionalism a serviciilor solicitate, a respectarii confidentialitatii informatiilor furnizate de client si a solutionarii lucrarilor la termenele prevazute în contract.

(5) Neplata onorariului în cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 3, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit articolul 3 dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract.

(6) Litigiile dintre parti se supun medierii Camerei Consultantilor Fiscali sau, dupa caz, instantelor de judecata competente.

Art. 7. Clauza penala

_______________.

Art. 8. Forta majora

_______________.

Art. 9. Rezilierea contractului

_______________.

Art. 10. Dispozitii finale

_______________.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, _________, la ___________, în __ exemplare originale, cate __ pentru fiecare parte contractanta.

Beneficiar,                                                          Prestator,

___________________                           __________________

You can leave a response, or trackback from your own site.

Un comentariu la “CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE CONSULTANTA FISCALA”

  1. ionela says:

    la ce foloseste acest contract!??!

Leave a Reply to ionela